ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן

Kiddish Cup for Sheva Brachot from bluewhite.co.uk

Kiddish Cup for Sheva Brachot from bluewhite.co.uk

.

Transliteration: Barukh ata Adonai Eloheinu melekh ha‑olam, bo’re p’ri hagafen.
Translation: “Blessed are You, LORD, our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine.”

 

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו.

Transliteration: Barukh ata Adonai Eloheinu melekh ha‑olam shehakol bara lichvodo.
Translation: “Blessed are You, LORD, our God, King of the universe, who created everything for his Glory.

T

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, יוצר האדם.

Transliteration: Barukh ata Adonai Eloheinu melekh ha‑olam, yotzer haa’dam.
Translation: “Blessed are You, LORD, our God, King of the universe, who creator of man.

 

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה ה’, יוצר האדם.

Transliteration: Barukh ata Adonai Eloheinu melekh ha‑olam, asher yatzar et ha-adam b’tzalmo, b’tzelem d’mut tavnito, v’hitkin lo mimenu banyan adei ad. Baruch atah Adonai, yotzeir ha-adam.
Translation: Blessed are You, LORD, our God, King of the universe, who creates man in your image, fashioning perpetuated life. Blessed are You, LORD, creator of man.

 

שוש תשיש ותגל עקרה, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה ה’, משמח ציון בבניה.

Transliteration: Sos tasis v’tageil ha-akara b’kibutz baneha l’tocha b’simcha. Baruch atah Adonai, m’sameach Tzion b’vaneha.
Translation: May Zion rejoice as her children are restored to her in joy. Blessed are You, LORD, who causes Zion to rejoice her children’s return.

 

שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה ה’, משמח חתן וכלה.

Transliteration: Sameiach Tesameach reiim ha-ahuvim k’sameichachca y’tzircha b’gan eden mikedem. Baruch atah Adonai, m’sameiach chatan v’chalah.
Translation: Grant perfect joy to these loving companions, as you did your creations in the Garden of Eden. Blessed are You, LORD, who grants the joy of groom and bride.

 

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, ושלום ורעות, מהרה ה’ אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה ה’, משמח חתן עם הכלה.

Transliteration: Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, asher bara sason v’simcha chatan v’kallah, gilah rinah ditzah v’chedvah, ahavah v’achavah v’shalom v’reut. M’hera Adonai Eloheinu yishammah b’arei Yhudah uv-chutzot Y’rushalayim kol sason v’kol simcha, kol chatan v’kol kalah, kol meitzhalot chatanim meichupatam u-narim mimishte n’ginata. Baruch atah Adonai, m’sameiach chatan im hakalah.
Translation: Blessed are You, LORD, our God, King of the universe, who created joy and gladness, groom and bride, mirth, song, delight and rejoicing, love and harmony and peace and companionship. LORD our God, may there ever be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem voices of joy and gladness, voices of groom and bride, the jubilant voices of those joined in marriage under the bridal canopy, the voices of young people feasting and singing. Blessed are You, LORD, who causes the groom to rejoice with his bride.