Blessing for a Bat Mitzvah Girl

Hebrew: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את ___________ בת __________ שמלאו לה שתים עשרה שנה והגיעה למצוות, ונותנה שבח והודיה להשם יתברך על כל הטוב שגמל אותה. ישמרה הקדוש ברוך הוא וחיה, ויכונן את לבה להיות שלם עם ה’ וללכת בדרכיו ולשמור...